Huishoudelijk reglement

1. Doel en werking

WTC FORZA PICASSO Lochristi heeft als doel op een aangename en veilige manier recreatief fietstoerisme uit te oefenen.

De club wordt geleid door een Bestuur dat op regelmatige basis samenkomt om de sportieve, administratieve en financiele organisatie te bespreken. De vergadering wordt geleid door de voorzitter en beslist bij meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

2. Leden en lidgeld

Het Bestuur bepaalt jaarlijks voor aanvang van het seizoen (dat loopt van 1 januari tot 31 december) het lidgeld voor de fietsende leden.

Actieve leden (dit zijn leden die reeds op zijn minst één volledig jaar zijn aangesloten bij WTC Forza Picasso en beschikken over de huidige kledij) betalen minder dan nieuwe leden. Voor het seizoen 2018 wordt dit lidgeld bepaald op € 75, uitgezonderd voor het seizoen waar er met nieuwe kledij zal gereden worden. Het lidgeld bedraagt dan voor IEDEREEN 150€

Nieuwe leden zijn verplicht bij aansluiting zich het basispakket dat aangeboden wordt door de club aan te schaffen. Het basispakket bevat een trui met korte mouwen, een trui met lange mouwen, een korte broek en een lange broek.

Het lidgeld voor nieuwe leden bedraagt € 220 voor het seizoen 2018 (inclusief basispakket, aansluiting Wielerbond Vlaanderen, verzekering, lidgeld club).

Het basispakket bedraagt € 192, indien reeds in het bezit van aansluiting Wielerbond + verzekering

Na 10 effectief gereden ritten, wordt €70 in cash terug betaald!

Deze bedragen kunnen jaarlijks herzien worden door het Bestuur.

Elk potentiëel nieuw lid heeft de mogelijkheid om 3x mee te fietsen. Vanaf de 4de keer zal gevraagd worden om zich aan te sluiten bij onze club.

3. Verzekering

De actieve leden die een ongevallenverzekering wensen, kunnen via de club een vergunning als wielertoerist aanvragen bij de Wielerbond Vlaanderen. Deze verzekering dekt enkel lichamelijke schade.

De verzekering kost € 28, is begrepen in het in paragraaf 2 vermelde lidgeld en geeft recht op kortingen tijdens deelnames aan ritten georganiseerd door de Wielerbond Vlaanderen. Leden die niet wensen aan te sluiten bij de Wielerbond Vlaanderen verplichten zich ertoe zelf voor de nodige verzekeringen te zorgen. Het lidgeld bedraagt dan € 47 voor het seizoen 2018.

Een gezinsverzekering kost € 33. Voor meer details verwijzen wij u door naar de website van Wielerbond Vlaanderen.

4. Gebeurlijke ongevallen

Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen en materiële schade komt steeds ten laste van de leden. De term “risico-aanvaarding” wordt overgenomen uit het Burgerlijk Recht.  Behalve in de gevallen van moedwillig aangebrachte schade, draait elk op voor zijn eigen materiele schade. De club en zijn bestuur komen niet tussen in gevallen van dispuut.

5. Kledij

Nieuwe kledij kan besteld worden op de daartoe voorziene data.

Bij beschadiging van kledij kan nieuwe uitrusting bekomen worden mits betaling.

6. Wielerseizoen

Behalve anders gecommuniceerd, start het seizoen op de 1ste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober.

Tijdens dit seizoen richt de club elke zondag of zaterdag een clubrit in. De actieve leden krijgen (via de website) in het begin van het seizoen een rittenkalender met vermelding van het startuur, de ritverantwoordelijken, de moeilijkheidsgraad en de afstand.  Wijzigingen aan deze kalender zullen door het Bestuur zo veel mogelijk beperkt worden, maar kunnen niet uitgesloten worden. Hiervan worden de leden steeds ingelicht via de reguliere communicatiekanalen.

Elke woensdag worden er trainingsritten georganiseerd en deze worden gesplitst in een A-en B-rit indien er voldoende deelnemers zijn, waar er een verschil is in afstand en snelheid. Iederéén kan daarin vrij kiezen.

Bovenop de trainingsritten en de WE ritten kunnen er nog dagritten en een fietsweekend georganiseerd worden.

7. Clubritten en trainingsritten

Tijdens deze ritten is de clubkledij verplicht.

Wegkapitein(s) aangesteld door het Bestuur leiden de rit. De instructies en aanmerkingen van de wegkapiteins dienen steeds opgevolgd te worden.  Elk lid moet steeds de wegcode eerbiedigen en is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid.

Iedere deelnemer heeft zijn eigen reserveband, bandenlichters en fietspomp mee.

8. Ecologie

Om ecologische redenen vragen we om niet organische afval niet op de weg te gooien.

9. Afgelasting clubrit

Een rit kan afgelast of uitgesteld worden als de weersomstandigheden een goed verloop van de rit verhinderen.Tijdens de rit kan beslist worden om alsnog terug te keren wegens onvoorziene weersomstandigheden.

 10. Regelmatigheidcriterium

 

Door deelname aan een clubrit (op woensdag en/of in het WE) krijgt men per rit een aanwezigheidspunt. Hiervoor dient de aanwezigheidslijst ondertekend te worden. Eenmaal een rit is aangevat, worden de punten toegekend.  Om recht te hebben op punten dient in principe de volledige afstand samen met de andere leden afgelegd te worden. Enige uitzonderingen hierop zijn materiaalpech of ernstige lichamelijke ongemakken. Wanneer men een deelname heeft van 25 of meer ritten, heeft het lid recht op een korting van € 50 op een volgende bestelling van kledij. Deze korting kan nooit in cash uitbetaald of gestort worden op een bankrekening en dient opgenomen te worden het seizoen, volgend op het seizoen waarin de 25 ritten werden gereden!

 

11. Veiligheid

 

Elk lid is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Om veiligheidsredenen vragen we dat de handen op het stuur gehouden worden.  We rijden per 2 naast en achter elkaar in alle omstandigheden.  Het dragen van een valhelm is verplicht.

De groep dient  steeds de wegcode te respecteren.  Op kruispunten wordt gewacht op het sein van de wegkapitein.

Het lidmaatschap impliceert automatisch het aanvaarden van het clubreglement!

Opgesteld en goedgekeurd op de vergadering van het Bestuur van 16 September 2014

Namens WTC Forza Picasso                                       

Marc Van Wouwe

Voorzitter